www.eprace.edu.pl » public-relations » Działania public relations jako element strategii promocyjnej firmy POL-SKONE » Ocena skuteczności i efektywności działań public relations prowadzonych przez firmę POL-SKONE

Ocena skuteczności i efektywności działań public relations prowadzonych przez firmę POL-SKONE

W reasumpcji powyższych rozważań, obrazujących podejmowane przez POL-SKONE kierunki działań w zakresie public relations można stwierdzić, iż prowadzone są one w średnim zakresie, aczkolwiek zaczynają przynosić już pewne korzyści. W związku ze spadkiem efektywności tradycyjnych form promocji i uznania istoty działań public relations coraz ważniejsza staje się ogólny wizerunek przedsiębiorstwa, jego postrzeganie przez potencjalnych nabywców. W dobie intensyfikacji konkurencji głównym czynnikiem pozwalającym na zdobycie przewagi nad rywalami staje się image przedsiębiorstwa. Dyrekcja świadoma takiego faktu zaczęła postrzegać PR jako element promocji i z roku na rok kładzie większy nacisk na działania PR. Nie znalazło to jednak odbicia w polityce kadrowej. POL-SKONE powinno zatrudnić osobę odpowiedzialną wyłącznie za przygotowanie i realizację programu public relations, ewentualnie powinno rozpocząć współpracę z profesjonalną agencją public relations.

Firma POL-SKONE dzięki rozbudowanemu systemowi identyfikacji wizualnej spełnia kryteria pozwalające zaliczyć ją do grona jednostek organizacyjnych o silnej i oryginalnej tożsamości. Na bardzo pozytywną ocenę wpływa uczestnictwo w wielu imprezach targowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Ogromnych nakładów finansowych ponoszonych na ten rodzaj działań właściciele firmy nie traktują w kategoriach kosztowych, lecz jako inwestycję. Bezpośredni kontakt z klientem pozwala na poznanie jego oczekiwań i opinii, a budowany w ten sposób prestiż pozostaje w kategoriach niewymiernych.

Prowadzone działania sponsoringowe pozostawiają wiele do życzenia. Nakłady przeznaczane na ten cel są kierowane do zbyt wielu podmiotów, przez co pozostają one bez większego rozgłosu. Skupienie strumienia funduszy na jednym obiekcie zapewne wpłynęłoby korzystnie zarówno na opinię o przedsiębiorstwie jak i pozycję podmiotu sponsorowanego. Dla wielu osób niezrozumiałą może okazać się polityka wspomagania na zasadach charytatywnych różnych organizacji. Z inicjatywą występują tu osoby reprezentujące podmiot potrzebujący pomocy. Działalność charytatywna charakteryzuje się brakiem planowości, a decyzje odnośnie wspomagania organizacji podejmuje dyrektor naczelny i nie robi tego dla rozgłosu. Podejście takie jest dosyć interesujące gdyż w połączeniu w rozgłosem o trosce o środowisko naturalne firma mogłaby uchodzić za społecznie przyjazną.

Największe zastrzeżenia budzi jednak współpraca z mediami. Osoba odpowiedzialna za stosunki z prasą powinna pozostawać w stałym kontakcie z dziennikarzami i na bieżąco informować ich o sytuacji firmy, jej planach i innych ciekawych wydarzeniach. Stosunkowo tanim rozwiązaniem mogłoby być rozszerzenie dotychczasowego serwisu www o tzw. press room. Działanie takie byłoby o tyle uzasadnione, gdyż według ankiety agencji PR ComPress, aż 98% dziennikarzy korzysta z internetu i poczty elektronicznej, 65% woli by informacje przesyłane były e-mailem, a faks preferuje zaledwie 13%213. W dobrym press room powinny się znaleźć214:

Kolejnym aspektem poprawy wizerunku firmy mogłoby być nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi. Współpraca ta polegałaby np. na braniu udziału w konkursie „Grasz o staż” lub uczestnictwu w Dniach Kariery. W ten sposób firma mogłaby zaproponować miejsca pracy najlepszym absolwentom, a sama w ten sposób pozyskać perspektywiczną kadrę.

Na kryzys narażona jest w zasadzie każda firma. Teoretycy organizacji uważają, że organizacja bezkonfliktowa jest organizacją bierną, nierozwijającą się215. Wśród instrumentów public relations wykorzystywanych w POL-SKONE brak jest procedur działania w razie wystąpienia kryzysu. Przygotowanie się do ewentualnej sytuacji kryzysowej powinno obejmować216:

W działalności public relations przedsiębiorstwa POL-SKONE zauważalne są pewne dysproporcje między zakresem stosowanych instrumentów. Proponowane powyżej zmiany programu mogłyby korzystnie odbić się na i tak dobrym wizerunku firmy POL-SKONE. Zmiany w strategii są raczej kosmetyczne i nie pociągną za sobą sporych kosztów, ale to właśnie dyrekcja musi stać się świadoma konieczności zmian.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.