www.eprace.edu.pl » public-relations » Instrumenty public relations » Pozostałe instrumenty public relations

Pozostałe instrumenty public relations

Imprezy firmowe

Imprezy organizowane przez przedsiębiorstwo są bardzo ważnym narzędziem kształtowania wizerunku organizacji. Umiejętne rozwiązanie kwestii imprez może przyciągnąć uwagę otoczenia, dzięki czemu firma zyskuje rozgłos. Do zalet imprez specjalnych można zaliczyć146:

W zależności od tematyki i charakteru można wyróżnić następujące rodzaje wydarzeń147:

Przytoczony wyżej podział należy traktować jako ogólny, daje on jedynie pewien orientacyjny pogląd na temat istniejących możliwości. Selekcja określonego rodzaju imprezy organizowanej przez przedsiębiorstwo jest determinowana przez cele, jakie firma chce w ten sposób osiągnąć, oraz od budżetu.

Inny podział proponuje E. Cenker. Dzieli ona imprezy na: seminaria i konferencje specjalistyczne, wystawy i targi, dni „otwartych drzwi”, wydarzenia sponsorowane, eventy (specjalne imprezy promocyjne)148. Uczestnikami pierwszego rodzaju imprez są z reguły osoby z zamkniętych kręgów specjalistów zajmujących się wybraną dziedziną. Celem seminariów i konferencji jest zaprezentowanie przez firmę naukowego podejścia do zagadnienia149. Mimo, iż są to imprezy adresowane do ścisłego grona odbiorców istnieje możliwość wykorzystania ich jako środka masowego oddziaływania150. Ma to miejsce wówczas, gdy audytorium na imprezie stanowią również dziennikarze.

Dni „otwartych drzwi” są skierowane najczęściej do osób, na co dzień niemających wstępu na teren przedsiębiorstwa, społeczności lokalnych, które mogą dzięki temu zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa151. Głównym celem jest w tym przypadku ukazanie firmy od środka, jej zaplecza, dzięki czemu realizowana jest idea otwartości. W związku z faktem, iż w tego rodzaju imprezie mogą uczestniczyć rozmaite grupy odbiorców, należy przygotować specjalne formuły takiego wydarzenia odpowiednie dla np. rodzin pracowników, dziennikarzy, wycieczek szkolnych, przedstawicieli władz lokalnych itp. Dni „otwartych drzwi” powinny być poprzedzone kampanią informującą o tym wydarzeniu.

Organizowanie specjalnych imprez promocyjnych powinno być umotywowane bardzo ważnym wydarzeniem z punktu widzenia firmy. Może to być np. otwarcie nowej fabryki, wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wejście firmy na rynek zagraniczny. Forma organizacyjna eventów będzie zależna od celów, jakie ma spełniać, możliwości finansowych i organizacyjnych firmy i wreszcie od kreatywności zespołu przygotowującego wydarzenie152. Do imprez specjalnych zaliczyć też można imprezy integracyjne, które jak pokazuje praktyka są nierzadko jedynym aspektem wewnętrznego public relations stosowanego przez firmę. Imprezy integracyjne (inaczej promocyjno-wizerunkowe) na stałe weszły w rytm działań polskich firm. Stały się czynnikiem, bez którego nowoczesne firmy nie mogą funkcjonować. Dzieje się tak dlatego, że bardzo istotny jest cel takich imprez, czyli budowanie wizerunku dobrego pracodawcy i firmy, która dba o lokalną społeczność oraz o swoich klientów153. Imprezy takie sprzyjają nawiązaniu bezpośredniego kontaktu oraz prowadzeniu nieformalnych rozmów między osobami z różnych szczebli hierarchii zakładu. Ten rodzaj imprez pełni funkcję motywacyjną, szczególnie w przypadku ludzi niższych rangą, którzy siedząc przy jednym stole z członkami zarządu mogą się przez chwilę poczuć tak samo ważnie.

Wydawnictwa firmowe

Własne wydawnictwa są instrumentem oddziaływania na pracowników głównie w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Małe firmy nie decydują się na takie rozwiązanie z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze jest to relatywnie wysoki koszt przygotowania i druku gazet. Po drugie – w przedsiębiorstwie, którego wszyscy pracownicy znają się nawzajem nie jest to konieczne. Firmowa gazetka może rozwiązać wiele problemów związanych z komunikacją wewnętrzną, motywacją pracowników i atmosferą w firmie154. Gdy zarząd podejmie decyzję odnośnie celowości usprawnienia komunikacji wewnętrznej właśnie za sprawą własnej gazetki pracę nad nią należy zacząć od dokładnego planu155:

Tab. 2.4. Biuletyn wewnętrzny a cele firmy.

Grupy

otoczenia

wewnętrznego

Cele

Korzyści z wydawania biuletynu

Zarząd

Skuteczne zarządzanie firmą, tworzenie strategii jej rozwoju. Wzrost zaufania: pracownicy rozumieją sens działań zarządu, postrzegają zarząd jako sojuszników.

Dział PR

Komunikacja wewnętrzna

i zewnętrzna, budowanie wizerunku firmy.

Pracownicy są świadomi misji firmy, relacje na linii zarząd – pracownicy stają się pozytywne, nie boją się zmian i łatwiej je akceptują, w razie konfliktów są gotowi do rozmów.

Dział marketingu

Wzrost sprzedaży.

Pracownicy utożsamiają się z celami firmy, rozumieją i wspierają akcje promocyjne, są otwarci, dzielą się pomysłami, lepiej znają ofertę firmy i nowe produkty, skuteczniej sprzedają.

Dział HR

Wzrost efektywności pracowników, motywowanie.

Wzrasta efektywność i skuteczność pracowników, pracownicy znają się i rozumieją problemy pracowników innych działów firmy, komunikują się bezpośrednio i działają zespołowo, czują się bezpiecznie bo mają jasno określone wymagania i obowiązki, występują z inicjatywą, dzielą się doświadczeniami.

Pracownicy

Poczucie bezpieczeństwa, lepsze warunku pracy, rozwój zawodowy. Poczucie bezpieczeństwa, wzrost zaufania wobec zarządu i menedżerów, większa otwartość w kontaktach, poczucie ładu i porządku.

Źródło: K. Wilk, Gazet(k)a firmowa, Marketing w Praktyce 2003, nr 12.

Poza korzystnym wpływem na komunikację wewnętrzną biuletyn firmowy może okazać się pomocny przy tworzeniu kultury organizacyjnej.

Jest to możliwe dzięki takim jego cechom jak156:

Korzyści z wydawania gazety firmowej jest wiele. Usystematyzowanie zalet tej formy promocji wewnętrznej przedsiębiorstwa w stosunku do określonych grup otoczenia wewnętrznego przedstawia tab. 2.4.

Wydawnictwa skierowane do pracowników obok informowania pełnią ważną funkcję integracyjną. Nie chodzi tu jednak o integrację strukturalną, lecz psychologiczną157. Ich zadaniem jest ukazanie całego spektrum życia firmy, dlatego też obok informacji dotyczących strategii czy produktów można tam znaleźć opis życia socjalnego przedsiębiorstwa.

Public relations online

Ogólnoświatowa sieć, jaką jest internet jest coraz częściej traktowana jako podstawowe i najszybsze źródło informacji. Ciągle rosnąca rola internetu jako środka komunikacji stwarza firmom szansę podjęcia nowych wyzwań w dotarciu do klientów. Na świecie regularnie korzysta z internetu 605,6 miliona ludzi158. W Polsce liczbę użytkowników internetu TNS OBOP szacuje na 6,4 miliona, czyli ponad 16,5% populacji159. Internet to świetne medium budowania wizerunku firmy. Przy pewnej pomysłowości i staranności niedrogie, a przy tym pozwalające na dwustronną komunikację. Firma korzystająca z internetu może się więc od razu dowiedzieć od odbiorców, czy dobrze buduje swój wizerunek160.

Wykorzystanie internetu będzie w sposób nieunikniony wzrastało, zwłaszcza z następujących powodów161:

Oceniając możliwości wykorzystania sieci w działalności przedsiębiorstwa można wskazać dwa główne obszary. Pierwszy to platforma do prowadzenia działań marketingowych wspomagających funkcjonowanie firmy, druga to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej162. Jako narzędzie komunikacji internet zmniejsza koszty transakcyjne oraz zwiększa szybkość przekazywanych informacji163.

Cechy sieci sprzyjające oraz utrudniające działania PR zawarte zostały w tabeli 2.5.

Tab. 2.5. Cechy internetu sprzyjające i utrudniające działania PR

Cechy sprzyjające działaniom PR Cechy utrudniające działania PR
Duża liczba odbiorców, która stale rośnie. Brak kontroli nad komunikatem publikowanym za pośrednictwem środków innych niż własne – dla komunikatów przekazywanych do zewnętrznych mediów internetowych kontrola jest mniejsza niż w przypadku radia i telewizji. Wynika to z faktu, iż w e-mediach prawo prasowe jest przestrzegane mniej rygorystycznie.
Kontrola nad komunikatem – jeśli organizacja obecna jest w internecie (własna strona www) posiada pełną kontrolę nad formą i treścią komunikatu przedstawionego odbiorcom.
Szybkość przekazywania komunikatu – w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych każdy komunikat może zostać przekazany odbiorcom praktycznie natychmiast po jego zredagowaniu. Brak kontroli nad „drugim obiegiem” komunikatu – wiele stron jest tworzonych przez nieprofesjonalistów, zgodnie z filozofią Hyde Parku, gdzie każdy może reprezentować swoje stanowisko. Trudno jest przewidzieć jak komunikat przekazany przez organizację zostanie dalej przetworzony. Jest to o tyle niebezpieczne, że do takich błędnie przetworzonych informacji może mieć dostęp duża liczba odbiorców.
Możliwość określenia efektu – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik możliwe jest dokładniejsze niż w przypadku innych mediów określenie grupy i liczby odbiorców, do których dotarł komunikat.

Źródło: A. Małachowski, T. Smektała, Zastosowania internetu w działaniach public relations, [W:] Public relations na tle problemów zarządzania, pod red. Z. Knechta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2001, s. 120.

Internet jako platforma wymiany informacji między użytkownikami sieci oferuje wiele możliwości przekazywania komunikatów: strony WWW, pocztę elektroniczną, IRC, aplikacje natychmiastowego przekazywania wiadomości, listy dyskusyjne, FTP164. Zakres wykorzystania usług internetowych w działaniach PR przedstawia tabela 2.6.

Tab. 2.6. Zakres wykorzystania usług internetowych w działaniach PR.

Usługa Zastosowania

WWW

  • witryna - pozwala na kreowanie prestiżu i wizerunku organizacji, promowanie produktów i usług, budowanie przychylności publiki, edukowanie publiki w zakresie użytkowania nowych produktów, kreowanie poglądów, przezwyciężanie nieporozumień i uprzedzeń wobec organizacji, wspieranie działań reklamowych;

  • sklep internetowy – promowanie produktów i usług, wspieranie sprzedaży;

  • ankieta lub sonda online – kreowanie poglądów, badanie nastrojów różnych grup społecznych wobec organizacji, wykrywanie i wykorzystywanie okazji rynkowych, wpływanie na postawę organizacji w kontaktach z publiką, zbieranie danych o przedstawicielach publiki;

e-mail

  • poczta elektroniczna i mailing – kontakt z przedstawicielami publiki, promowanie produktów i usług, edukowanie publiki w zakresie użytkowania nowych produktów;

  • darmowe konta e-mail – budowanie przychylności publiki;

IRC

  • kanał IRC – kontakt z wybranymi grupami publiki, budowanie przychylności w wybranych grupach publiki, wspiera komunikację wewnętrzną;

Instant Messaging
  • aplikacje typu ICQ – natychmiastowy kontakt z wybranymi grupami publiki, wspieranie działań przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wspiera komunikację wewnętrzną;

Listy dyskusyjne
  • w ograniczonym zakresie pozwala na kreowanie wizerunku organizacji, promowanie produktów i usług, budowanie przychylności publiki;

FTP
  • udostępnianie zasobów FTP – pozwala na budowanie przychylności wybranych grup publiki (klienci, dostawcy, akcjonariusze, społ. lokalne).

Źródło: A. Małachowski, T. Smektała, Zastosowania internetu w działaniach public relations, [W:] Public relations na tle problemów zarządzania, pod red. Z. Knechta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2001, s. 123-124.

W dzisiejszych czasach żadne poważne przedsiębiorstwo nie powinno lekceważyć tak nowoczesnego i rozwojowego medium, jakim jest internet, wręcz stworzony do wspierania działań z zakresu PR. Największą zaletą sieci jest szybkość przekazywania informacji oraz interaktywność. Już samo utrzymywanie strony www podnosi prestiż i reputację firmy, a wykorzystywanie instrumentów public relations za pomocą sieci internet może wspomóc ich siłę oddziaływania i już w niedalekiej przyszłości stanie się koniecznością.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.