www.eprace.edu.pl » public-relations » Instrumenty public relations » Internal Relations

Internal Relations

Public relations zaczyna się w domu, czyli we własnej firmie137. Stąd też działania skierowane do otoczenia wewnętrznego określane są terminem internal relations. W skład otoczenia wewnętrznego wchodzą zarówno pracownicy jak i ich rodziny, dyrekcja i zarząd firmy, rady nadzorcze, a nawet byli pracownicy, którzy w dalszym ciągu są w stanie aktywnie wpływać na to, jak firma jest postrzegana138. Nierzadko jednak zdarza się, że swym zasięgiem obejmuje ono także pracowników potencjalnych, np. studentów139. Czasami o public relations wewnętrznym mówi się także human relations. Nie wnikając zbytnio w rozważania teoretyczno-semantyczne, pojęcia te w znacznym stopniu można uznać za tożsame140.

O sukcesie firmy bardzo często decydują pracownicy, są ambasadorami firmy w jej otoczeniu zewnętrznym. Każdy usatysfakcjonowany pracownik dobrze mówi o firmie w swoim otoczeniu, wpływając w ten sposób na jej wizerunek. Osiągnięcie pozytywnej relacji pracownik – pracodawca jest jednym z celów public relations141. Peter Drucker ujął istotę tej koncepcji w następujący sposób: „Zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko tak zwane ręce do pracy”142. Dlatego też podstawą relacji między pracownikami a pracodawcami jest partnerstwo. Oto dziesięć przykazań w dziedzinie efektywnej współpracy na linii: zarząd - personel143:

 1. Słuchać – nie tylko słyszeć. Wszelkie nieporozumienia istniejące pośród załogi należy jak najwcześniej zidentyfikować, aby zawczasu stawić im czoła, zanim przerodzą się w sytuację kryzysową, którą chętnie zajmą się media.

 2. Nie nudzić – należy przekazywać pracownikom takie informacje, których akurat potrzebują. Przekazuje się fakty, nie uciekając w gołosłowie i propagandę.

 3. Nagradzać – klarowny system wynagradzania pracowników w zależności od ich wkładu w rozwój firmy. Pracownik ma wiedzieć, w jaki sposób ma szansę zasłużyć na awans.

 4. Nie zmuszać – jeśli pracownik nie ma ochoty uczestniczyć np. w imprezie integracyjnej nie należy go do tego zmuszać. Pozostawienie pracownikowi możliwości wyboru w pewnych zakresach będzie procentować jego lojalnością.

 5. Stworzyć forum dla wypowiedzi – stworzenie systemu mediów wewnętrznych organizacji. Biuletyn wewnętrzny, radiowęzeł, skrzynka na pomysły oraz gazetka ścienna przyczyniają się do wzmocnienia więzi na linii zarząd – pracownicy.

 6. Dać poczucie współdecydowania – zarówno związki zawodowe jak i zarząd powinny mieć wspólny cel: dobro firmy. Dobro firmy to wzrost zysków i korzystniejszy ich podział pomiędzy jej pracowników.

 7. Zadbać o rodzinę pracownika – należy pamiętać, że dla pracownika najważniejsza jest rodzina, a nie praca. Chodzi np. o stworzenie pracownicom szansy na powrót do firmy po urlopie macierzyńskim.

 8. Inwestować w pracownika – szkolenia, treningi, stałe podnoszenie kwalifikacji da efekt w postaci utrzymania w firmie kadry wykwalifikowanych pracowników.

 9. Pamiętać o kalendarzu – wszelkim rocznicom i innym świętom towarzyszyć powinna odpowiednia oprawa, daje to personelowi poczucie dumy z przynależności do zepołu.

 10. Zaistnieć w lokalnym środowisku organizacji - przejście do kolejnego etapu budowania korzystnych relacji z publicznościami – tym razem z tymi, które stoją na styku: internal – external relations.

Rezultaty przestrzegania tego dekalogu to: wzrost efektywności, większe obroty, zmniejszenie liczby absencji w firmie, świadomość wspólnych celów powodująca uśmierzanie konfliktów wśród załogi, „zabezpieczenie” (lojalność pracowników) na wypadek sytuacji kryzysowej, lepsze kwalifikacje personelu, pozytywne relacje z publicznościami zewnętrznymi, szybszy przepływ informacji w firmie144, itd.

Wybrane narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej przedstawia tab. 2.3. Najczęściej stosowane instrumenty human relations: imprezy firmowe oraz wydawnictwa firmowe zostaną omówione w dalszej części niniejszego opracowania.

Tab. 2.3. Metody i techniki komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja poprzez media wewnętrzne
 • gazetka firmowa,

 • tablice informacyjne i inne formy drukowane (np. wydawnictwa okolicznościowe, materiały wprowadzające dla nowych pracowników),

 • telewizja zakładowa,

 • radiowęzeł zakłądowy,

 • intranet,

 • prezentacje video;

Umożliwienie komunikacji dwustronnej
 • bezpośrednie rozmowy informacyjne,

 • godziny konsultacji z zarządem,

 • skrzynki na pomysły,

 • „mąż zaufania”,

 • rady pracowników i związki zawodowe,

 • odwiedziny między zespołami pracowników;

Imprezy

i wydarzenia

 • imprezy integracyjne,

 • celebrowanie świąt,

 • imprezy rodzinne np. „drzwi otwarte” dla pracowników i ich rodzin,

 • szkolenia i treningi,

 • konkursy dla pracowników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Budzyński, Public relations – zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1997, s. 80-84, B. Rozwadowska, Public relations – teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 124-133.

Internal relations jest pojęciem znacznie szerszym niż dbanie o satysfakcję pracowników. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że ten rodzaj działalności stanowi bazę decydującą o rynkowym sukcesie firmy. Aby wewnętrzne PR odniosło pożądane rezultaty musi być nieustannie pielęgnowane i adaptowane do nowych sytuacji. Jednorazowe akcje, choć spektakularne, nie mogą zastąpić kompleksowej strategii145. Bezwzględnie niezbędna jest atmosfera zaufania, otwartości i dialogu. Człowiek powinien stać w centrum zainteresowań firmy, a niestety często zdarza się tak, że frazesy w stylu: „Ludzie są dla nas najważniejszym zasobem” są tylko martwymi zapisami. Zarządy przedsiębiorstw muszą wreszcie zrozumieć, że aby mieć dobry wizerunek w otoczeniu zewnętrznym najpierw trzeba być dobrze postrzeganym od środka.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.